Kvalitet, professionalitet och trygghet

Projektering

Kontrollansvarig

Ekonomiservice

Projektering

Byggnader / bostäder

Vi projekterar och ritar alla typer av byggnader med huvudinriktning på bostäder. Vi erbjuder följande tjänster:

  • Projektering, ritningar, bygglovshandlingar – Vi utarbetar kompletta ritningar och bygglovshandlingar i enlighet med gällande byggregler och lagstiftning (BBR/PBL).
  • Utredningar, besiktningar, dokumentation – Vi utför all nödvändig besiktning, dokumentation och övriga utredningar i samband med byggprocessen.
  • Kontrollansvarig (KA) – Vi åtar oss uppdraget som kontrollansvarig i samband med bygglovsansökningar och byggprocessen.

Vi har mångårig erfarenhet inom planering och projektering av bostäder – flerbostadshus, småhus, nybyggnation, ombyggnation.

Vi är erkänt bra på att hitta fungerande och attraktiva boendelösningar under alla olika förutsättningar. För oss är planering och projektering av boendemiljöer och bostäder ett hantverk som kräver både yrkesskicklighet och fingertoppskänsla. Vår målsättning och ambition är att leverera  bästa tänkbara  lösningar och resultat till våra kunder.

Vindkraft

Vi har mångårig erfarenhet av projektutveckling inom vindkraft. Inom partnerskapet Vindkraft-Gruppen har vi i egen regi utvecklat ett flertal vindparker fram till lagakraftvunna miljötillstånd och bygglov. Ett flertal konsultuppdrag inom vindkraftutveckling har också genomförts.

Vi har kompetens inom följande områden:

  • Förstudie / förprojektering – Utreda förutsättningarna för vindkraftetablering inom ett geografiskt område.
  • Projektering i WindPRO – Utreda, beräkna och dokumentera miljöpåverkan (ljud, skuggor, påverkan på landskapsbilden m.m.), utveckla vindparkens layout, utföra vind- och produktionsberäkningar i projekteringsprogrammet WindPRO.
  • Miljöutredningar och Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) – Utreda behovet och omfattningen av miljöutredningar samt samordna dessa, utforma Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) enligt Miljöbalkens krav.
  • Samrådansprocesser – Genomföra alla nödvändiga samråd enligt Miljöbalken – Samråd med berörda myndigheter, särskilt berörda parter, allmänheten, berörda remissinstanser m.fl.
  • Ansökningshandlingar för miljötillstånd – Utarbeta och sammanställa kompletta ansökningshandlingar för tillstånd enligt 9 kap. Miljöbalken.
  • Kontrollansvarig (KA) – Vi åtar oss uppdraget som kontrollansvarig i samband med bygglovsansökningar och byggprocessen (vid bygglov enligt PBL)

Kontrollansvarig

Vi innehar certifiering som Kontrollansvarig (KA) (SC1156-17) med Behörighet K. Behörighet K, vilket är den högsta behörighetsklassen, innebär att vi inte är begränsade avseende svårighetsgrad eller omfattning av vilka uppdrag vi kan åta oss.

Ekonomiservice

Här kan Ni få hjälp med löpande bokföring, redovisning och andra tjänster till Ert företag. Vår affärsidé är att vara en resurs för små och medelstora företag. En helhetslösning för Ert företag eller tillfälliga insatser vid behov. Tjänsterna kan utföras antingen från vårt eget kontor eller om så önskas på Ert företag.