Talenten AB

Projektering

Byggnader / bostäder

Vi projekterar och ritar alla typer av byggnader med huvudinriktning på bostäder. Vi erbjuder följande tjänster:

  • Projektering, ritningar, bygglovshandlingar – Vi utarbetar kompletta ritningar och bygglovshandlingar i enlighet med gällande byggregler och lagstiftning (BBR/PBL).
  • Utredningar, besiktningar, dokumentation – Vi utför all nödvändig besiktning, dokumentation och övriga utredningar i samband med byggprocessen.
  • Kontrollansvarig (KA) – Vi åtar oss uppdraget som kontrollansvarig i samband med bygglovsansökningar och byggprocessen.

Vi har mångårig erfarenhet inom planering och projektering av bostäder – flerbostadshus, småhus, nybyggnation, ombyggnation.

Vi är erkänt bra på att hitta fungerande och attraktiva boendelösningar under alla olika förutsättningar. För oss är planering och projektering av boendemiljöer och bostäder ett hantverk som kräver både yrkesskicklighet och fingertoppskänsla. Vår målsättning och ambition är att leverera  bästa tänkbara  lösningar och resultat till våra kunder.

Vindkraft

Vi har mångårig erfarenhet av projektutveckling inom vindkraft. Inom partnerskapet Vindkraft-Gruppen har vi i egen regi utvecklat ett flertal vindparker fram till lagakraftvunna miljötillstånd och bygglov. Ett flertal konsultuppdrag inom vindkraftutveckling har också genomförts.

Vi har kompetens inom följande områden:

  • Förstudie / förprojektering – Utreda förutsättningarna för vindkraftetablering inom ett geografiskt område.
  • Projektering i WindPRO – Utreda, beräkna och dokumentera miljöpåverkan (ljud, skuggor, påverkan på landskapsbilden m.m.), utveckla vindparkens layout, utföra vind- och produktionsberäkningar i projekteringsprogrammet WindPRO.
  • Miljöutredningar och Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) – Utreda behovet och omfattningen av miljöutredningar samt samordna dessa, utforma Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) enligt Miljöbalkens krav.
  • Samrådansprocesser – Genomföra alla nödvändiga samråd enligt Miljöbalken – Samråd med berörda myndigheter, särskilt berörda parter, allmänheten, berörda remissinstanser m.fl.
  • Ansökningshandlingar för miljötillstånd – Utarbeta och sammanställa kompletta ansökningshandlingar för tillstånd enligt 9 kap. Miljöbalken.
  • Kontrollansvarig (KA) – Vi åtar oss uppdraget som kontrollansvarig i samband med bygglovsansökningar och byggprocessen (vid bygglov enligt PBL)